Seratus VVS & Bygg AB
Vi gör er vardag enklare, ring: 08 - 708 71 28

Rörmokare Värmdö

Seratus VVS & Bygg AB

verkstad seratus

Vår miljö- och kvalitetspolicy

Vår verksamhet består av; VVS/bygg entreprenader, projektering, service och underhållsarbeten. Det betyder att naturresurser såsom materia och energi förbrukas. Vår policy är att Seratus VVS & Bygg AB aktivt ska delta i arbetet för en hållbar utveckling för att tillgodose nuvarande och kommande generationers rätt till en god miljö.

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Hur jobbar vi mer miljöeffektivt?

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och kvaliteten.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. På så sätt skapar vi en grund för ett förebyggande Miljöarbete.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Kompetensutvecklingen syftar till att ge en tillräcklig kunskapsbas för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt få kunskap om vilka konsekvenser personalens aktiviteter kan få på miljö och kvalitet.
  • Vi ska genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det innebär till exempel att vi ska vara observanta med materialinköp så att vi minimerar risken att använda olämpliga material.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.

Kvalitet - enligt SS-EN ISO 9001:2008 för miljö enligt SS-EN ISO 14001:2004 samt för arbetsmiljö AFS 2001:1

Seratus VVS & Bygg AB
Thomas Marquard, VD